O centru

Centrum dějin křesťanské politiky (CDKP) je vědecko-pedagogickým pracovištěm Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KH FF UP), zaměřeným na výzkum problematiky politických stran s křesťanskou ideologií, vztahu státu a církví a otázek souvislostí mezi církvemi a politickou sférou v širších historických souvislostech 19. – 21. století, a s ním spojenou dokumentaci a aktivity v pedagogické oblasti.

Zřizovatelem CDKP je děkan FF UP na návrh vedoucího KH FF UP.

CDKP je řízeno vědeckou radou složenou z vybraných vědeckých a odborných pracovníků KH FF UP. Předsedou vědecké rady je vedoucí CDKP, který předkládá návrhy na její složení a personální změny vedoucímu KH FF UP. Vedoucí je jmenován a odvoláván rozhodnutím vedoucího KH FF UP. Členem vědecké rady CDKP je rovněž vedoucí KH FF UP a tajemník CDKP. Vědecká rada schvaluje plány činnosti CDKP a jeho hodnotící zprávy. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za rok. Běžnou agendu a praktickou dokumentační práci CDKP vede a organizuje jeho tajemník z řad interních doktorandů KH FF UP; řídí se pokyny vedoucího CDKP a vybírá si další spolupracovníky z doktorandů a studentů se zájmem o práci centra.

Hlavní oblasti činnosti CDKP

  1. vědecko-výzkumná činnost
    Centrum vybírá a organizuje vědecký výzkum v oblasti svého shora uvedeného odborného zaměření a v dalších oblastech s ním spojených na základě podnětů a návrhů vědecké rady. Usiluje o získání grantů a jejich realizaci v rámci CDKP; participuje na grantech jiných institucí řešících obdobnou tematiku. Organizuje další aktivity, jako např. vydávání sborníků, monografií, edic, reprintů, memoárů, příprava konferencí, přednášek aj.
  2. dokumentační činnost
    Centrum vytváří dokumentaci vývoje politického katolicismu, zejména soudobého (programové dokumenty, tisk, publikace, vzpomínky a paměti, fotokopie a xerokopie, fotodokumentace, dokumentace z moderních mediálních zdrojů, atd.) Shromažďuje a poskytuje vydanou literaturu na dané téma; vede bibliografii v oboru (knihy, časopisy, informační databáze, xerokopie, filmy, digitální dokumenty, aj.).
  3. pedagogická činnost
    Centrum se podílí se na výchově doktorandů KH FF UP a přípravě nových mladých odborníků v oboru, kteří jsou do budoucna jeho spolupracovníky. Nabízí vedení bakalářských a magisterských diplomových prací v oblasti zájmu své činnosti. Nabízí výběrové kursy pro posluchače a přednášky v oboru zájmu své činnosti.

Personální obsazení CDKP:

earn bitcoin
bitcoincloudmining.fr
cloud mining
metode de slabit
remedii antifumat